FOREWORD FROM THE AUTHOR

I describe myself as a Muslim Activist, but more on the transformational context. I hate war or any form of violent act done against my person, loved ones, friends and helpless people by those who use their political power for terrorism. I write for peace and I shall always initiate any form of positive transformation in my own social, cultural and political milieu.

Ako po ay isang manunulat ng katotohanan at kapayapaan. Hangad ko po na maiugnay ang aking diwa sa positibong pamamaraan. Lahat po ng artikulong nababasa ninyo dito sa aking blog ay mga orihinal kong katha at ipinagbabawal ko ang pagkopya at paggamit ng mga ito ng walang PERMISO mula sa akin. ALL RIGHTS RESERVED.

PAUNAWA: Lahat ng patalastas (advertisements) na nakasaad sa blog na ito ay mula sa Googles.

Popular Posts

Saturday, September 5, 2009

Ang Konsepto ng Ramadhan

Nais ko pong magbigay ng maikling pagpapaliwang ukol sa konsepto at aral ng buwan ng pag-aayuno o fasting ng aking mga kapatid na Muslim ng relihiyong Islam, na akin ring kinabibilangan. Bukod sa ito ang pinakamahalagang sukat ng pananampalataya sa Islam bukod pa sa iba pang aral ng propetang Mohamad (SAW), ito ay sumusukat rin sa pagiging totoo ng bawat Muslim.

Dalawang sukatan ng pananampalataya sa Islam ang nais ipahiwatig ng Ramadhan:

Una, ay ang sukatan ng disiplina sa isip at gawa ng bawa't Muslim. Sa buwan ng Ramadhan ay mahalaga ang pag-papairal ng disiplina sa isip at gawa ng isang Muslim. Maraming bawal na maaaring hindi kakayanin ng isang Muslim na may mahinang paninindigan.

Pangalawa, ay ang sukatan sa taimtim na pagsamba kay "Allah". Ang buwan ng Ramadhan ay alay para kay Allah. Lahat ng kilos ng isang Muslim ay kinakailangang sumasang-ayon sa mga turo sa banal na Koran.


WHAT IS RAMADHAN?